Skog

Naturskyddsföreningens medlemmar rör sig och ser mycket i skogarna.  Ibland hittar vi vackra och skyddsvärda skogsområden. En del av dem rapporterar vi till skogsstyrelsen. En skog på Lingarö visade sig t.ex. ha mycket höga naturvärden knutet till dess ålder, historik och sina unika marksvampflora. Vi informerade skogsstyrelsen som lät skydda skogen som ett biotopsskyddsområde.  Ett annat område som skyddats efter våra inventeringar och påtalande om dess höga naturvärden är Bromsvallsberget. Kommunen inrättade Naturreservat där 1995.

Grova fallna tallågor är en stor bristvara i dagens skogslandskap. De utgör livsmiljö för många idag sällsynta arter.

Grova fallna tallågor är en stor bristvara i dagens skogslandskap. De utgör livsmiljö för många idag sällsynta arter.

Vid bedömning av skogars naturvärde väger man samman sådant som ålder, tillgång på olika strukturer såsom gamla eller döda träd och förutsättningar för skyddsvärda arter. Här finns en lista på användbara signalarter. Dessa kan berätta en hel del om platsens historik och naturvärde. En del är dessutom mycket vackra!

Här kan du också ladda ner en utskrivbar krysslista på 101 lavar som är möjliga att hitta i länet. Skriv ut på båda sidor om ett A4 och vik ihop!

Lunglav är en mycket användbar signalart. Den växer bl.a. på gamla aspar och sälgar. Foto: Magnus Andersson

Lunglav är en mycket användbar signalart. Den växer bl.a. på gamla aspar och sälgar. Foto: Magnus Andersson